วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลไม้นานาชนิด

ภาพถ่ายจากเว็บไซต์

ผลไม้ในประเทศไทย
ประเทศไทย มีภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อน มีอุณหภูมิและฝนเป็นตัวในการกำหนดเขตภูมิอากาศ พื้นที่ทั้งหมดของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทั้ง ๒ ฤดู คือ มรสุมตะวันตก เฉียงใต้จากแถบมหาสมุทรอินเดียเป็นฤดูฝน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้เป็นฤดูหนาว   พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ลักษณะภูมิอากาศแบบสะวันนาคือ มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งสลับกันชัดเจน ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน คือ ฝนตกเกือบตลอดปี ฝนที่ตกในฤดูร้อนเป็นฝนที่เกิดจากอากาศลอยตัว  ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีมีมากกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๖๑ นิ้ว ซึ่งน่าจะเพียงพอ สำหรับการเกษตรกรรม 
           ผลิตผลทางเกษตรของไทย เกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและผืนดิน ความขยันของเกษตรกร ความรู้ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพดี และเทคโนโลยีต่าง ๆ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน สับปะรด มังคุด ลางสาด มะม่วง กล้วยหอม ส้มโอ ฯลฯ เหล่านี้สร้างรายได้ให้แก่

ชุมชนและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง
เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดมาจาก
การรวบข้อมูลจากข้อมูลจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น